hledat

Obchodní podmínky

Návštěvou a užíváním webu www.darkovepoukazy.cz uživatel potvrzuje, že si je vědom všech níže uvedených skutečností a dle nich bude také postupovat. Tyto Podmínky užívání se vztahují na všechny osoby, které navštěvují či jinak užívají web www.darkovepoukazy.cz, a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na stránkách www.darkovepoukazy.cz.

1. PROVOZOVATEL

1.1 Provozovatelem webu www.darkovepoukazy.cz je obchodní společnost Akce Online s.r.o., IČ: 05631564 , se sídlem v Praze 9, Českomoravská 1181/21, PSČ: 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 267869 .
(dále jen „Provozovatel“).

1.2 Provozovatel má sídlo v České republice a tamtéž je umístěn server www.darkovepoukazy.cz. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a rovněž veškeré užívání serveru www.darkovepoukazy.cz se řídí právními předpisy České republiky.

2. UŽÍVÁNÍ WEBU, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB

2.1 Pro všechny uživatele je přístup na www.darkovepoukazy.cz bezúplatný, webové stránky užívají uživatelé na vlastní odpovědnost a jsou přitom povinni zachovávat právní předpisy České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit přístup každému uživateli, který porušuje pravidla stanovená těmito Podmínkami užívání.

2.2 Provozovatel při provozování webu www.darkovepoukazy.cz vystupuje jako zprostředkovatel služeb nabízených serverem www.darkovepoukazy.cz, není jejich poskytovatelem. Provozovatel nenese odpovědnost za poskytnutí služeb nebo jejich kvalitu ze strany poskytovatele služby. Provozovatel se zavazuje kontrolovat v rámci svých možností rozsah a kvalitu služeb poskytovaných uživatelům poskytovatelem.

2.3 Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů z webových stránek www.darkovepoukazy.cz. Tyto škody zejména zahrnují škodu vzniklou z důvodu chyby v údajích, přerušení nebo zpoždění v provozování serveru, počítačového viru, ztráty zisku nebo dat uživatele, neoprávněného přístupu k přenosům či datům uživatele a jejich změny a jiné ztráty.

2.4 Obsah webu www.darkovepoukazy.cz může být přebírán z jiných zdrojů. Zdroj je buď na stránkách uveden, nebo má Provozovatel k použití obsahu potřebné oprávnění. Provozovatel neodpovídá za obsah třetích stran, které na webu www.darkovepoukazy.cz inzerují nebo se jinak prezentují. Provozovatel rovněž odpovídá pouze za jím autorizovaný obsah. Provozovatel neodpovídá za obsah komentářů vložených uživateli v diskusním fóru.

2.5. Uživatel souhlasí s využitím svého e-mailu, který poskytne při nákupu na DarkovePoukazy.cz nebo při registraci, pro reklamní účely portálu DarkovePoukazy.cz, zvláště pak pro posílání nabídek a jiných sdělení. DarkovePoukazy.cz se zavazují, že nebudou poskytovat e-mail uživatele třetím stranám.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY A JEJÍ OBSAH

3.1 Provozovatel má uzavřeny smlouvy s obchodními partnery, jejichž zboží a/nebo služby může uživatel čerpat po zakoupení poukazu.

3.2 Uživatel, má-li zájem, objednává prostřednictví webu www.darkovepoukazy.cz poukaz a zavazuje se na účet Provozovatele uhradit sjednanou cenu poukazu. Po připsání peněžních prostředků na účet Provozovatele obdrží uživatel dle výběru - e-mail s přílohou, v níž bude uložen poukaz a nebo jej obdrží poštou ve formě dárkové karty.

3.3 Doba platnosti poukazu a veškeré další podmínky jeho užití a poskytnutí služby nebo odběru zboží budou uvedeny v podkladech u poukazu a rovněž v popisu nabídky na www.darkovepoukazy.cz .

3.4 Poukaz může být využit pouze jednou a v souladu s těmito Podmínkami užívání, jinak je neplatný. Za odcizený nebo ztracený poukaz nevystavuje Provozovatel ani poskytovatel služby nebo zboží náhradu.

3.5 Cena poukazu je vždy uvedena na webu www.darkovepoukazy.cz . Uživatel může jeho cenu uhradit platební kartou on-line, bankovním převodem nebo jinak, pokud je uvedeno v nabídce.

3.6 Hradí-li uživatel cenu poukazu bankovním převodem, je povinen uhradit cenu tak, aby byla připsána v plné výši na účet Provozovatele nejpozději do 7 dnů od objednání poukazu.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1 Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že poskytovatel služby změní podmínky poskytování služby nebo odběru zboží tak, že po Provozovateli nelze spravedlivě požadovat distribuci poukazů. V takovém případě bude tato skutečnost uživateli, který již zakoupil poukazu a dosud jej nevyužil, oznámena a bude mu vrácena plná cena poukazu do deseti pracovních dnů.

4.2 Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s uživatelem v případě, že tento podstatným způsobem poruší podmínky pro uplatnění poukazu nebo tyto Podmínky užívání.

4.3 Uživatel má právo písemně bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od obdržení poukazu. Uživatel však pozbývá tohoto práva, pokud poukazu v této lhůtě již využil, a to i částečně nebo již proběhla akce na kterou má uživatel poukazu(např. koncert). Odstoupení od smlouvy musí být Provozovateli doručeno nejpozději v poslední den čtrnáctidenní lhůty.

4.4. V případě nespokojenosti uživatele s již využitou nabídkou má uživatel právo obrátit se písemně(e-mailem) na DarkovePoukazy.cz. DarkovePoukazy.cz se pokusí zajistit náhradu u poskytovatele. U pojištěných poukazů se reklamace řeší ve spolupráci s pojišťovnou.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uživatele webu www.darkovepoukazy.cz jsou chráněny a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Veškerá data jsou používána výhradně pro účely dodání slevového kupónu, poskytnutí služeb, odběru zboží nebo pro uživatele co možná nejlepšího fungování webu www.darkovepoukazy.cz. Přístupem a užitím webu www.darkovepoukazy.cz uděluje uživatel souhlas se získáním a nakládáním s osobními údaji dle pravidel zde stanovených.
 

 

 

Exlusivní nabídky rovnou do Vaší pošty

ok